2 فروردین 1397
صفحه اصلی

آینده ما را قربانی نکن! Theresa May اخطار ندهید که از ماهیگیری به عنوان Brexit BAIT استفاده نکنید

گروههای ماهیگیری GETTYUK خواستار اطمینان در مذاکرات Brexit شده اند زیرا بروکسل خواستار دسترسی مداوم برای قایق های اتحادیه اروپا به آبهای ماهیگیری در انگلستان بوده و فسفر هاموند تأیید کرد که این موضوع برای مذاکره صورت گرفته است. دستورالعمل های پیشنهادی مذاکرات منتشر شده توسط اتحادیه اروپا هشدار داد که بریتانیا نباید اجازه داده شود گیلاس از مزایای عضویت که می خواست پس از Brexit نگهداری شود نیز اعلام کرد که آنها همچنین می گویند که دسترسی مجدد به منابع آب و منابع ماهیانه باید برقرار شود. روزنامه نگاران پس از یک سخنرانی در لندن، روزنامه نگاران خواسته اند که اگر اتحادیه اروپا مصمم باشد،