اتحادیه اروپا در تلاش است تا انگلیس را در مذاکرات Brexit بکشاند، دو تا سه رای دهنده می گویند

GETTY67 رای دهندگان از سراسر طیف سیاسی معتقدند اتحادیه اروپا در تلاش است تا سرزنش پشتیبانی انگلستان برای خروج از بلوک باقی بماند شبیه به سطح در رفراندوم تاریخی و یا در سال 2016 است. این تحقیقات همچنین نشان داد که پژوهشگران Orb International بیش از 2،000 بزرگسال در آخرین نظرسنجی درباره نگرش عمومی نسبت به مذاکرات Brexit آن را دریافت که 67 درصد از رای دهندگان از سراسر طیف سیاسی توافق کردند که اتحادیه اروپا در تلاش است تا انگلستان را در مذاکرات برزیل در مورد یک توافق نامه ی خروج از شورشیان برهاند. سی و یک درصد از کسانی که با این بیانیه موافقت کردند