2 فروردین 1397
صفحه اصلی

Crufts 2018: تحسین فیلم نشان می دهد چابکی قابل توجهی را انتظار می رود

در سال جاری شاهد بزرگترین نمایشگاه سگ در جهان هستیم که نشانگر 40 سالگرد سگهای نمایشگر ورزشی ورزشی قابل توجه در مراسم نمایش است. برای نشان دادن اهمیت چابکی در Crufts، سازماندهندگان باشگاه اسنول یک فیلم سحر آمیز از سگ ها را برای مقابله با موانع با لطف و لطف ایجاد کرده اند. از نمایشگرهای المپیک نشان می دهد ناوگان footed collies پودل و terriers را می توان دیده است نه تنها نشان می دهد خود را sprightliness بلکه قاطعیت بالا که آنها با handlers خود را از طریق weaves و تونل بیش از نرده ها و متعادل در دیدن اره در حالی که مسابقه در برابر ساعت کار حتی h