2 فروردین 1397
صفحه اصلی

Crufts 2018: چگونه می توانید بلیط Crufts 2018 را دریافت کنید - آیا می توانید سگ خود را ببرید؟

به عنوان نمایش با افتخار بزرگترین رویدادهای سگ در جهان rdquo Crufts استعدادها را جلب می کند به نظر می رسد و توانایی انواع مختلف سگ ها حتی یک بخش اختصاص داده شده به دستاوردهای سگ قهرمانان از طریق رقابت دوستان از زندگی این سال rsquo S نشان می دهد در روز پنج شنبه 8 مارس از ساعت 8 صبح تا 15 بعد از ظهر تا ساعت 6 بعد از ظهر ساعت 9 بعد از ظهر برای برخی از برگزاری نمایشگاه های بلیط در روز یکشنبه 11 مارس میزبانی شده توسط کلار بولینگ کرافت 2018 برنامه ای را که شامل همه چیز از برگزاری نمایشگاه های زیبایی و تست های اطاعت به چالش های چابکی و نمایش های پروازی است، مشاهده می کند کل کروز