Crufts Live جریان روز 4: تماشای پایان بزرگ بزرگترین نمایشگاه سگ آنلاین در جهان است

Crufts به تدریج به پایان می رسد امروز در روز چهارم و آخر چالش ها و رقابت های گروه نژادی Club Kennel UK برآورد می کند که حدود 21000 سگ در بین شروع نمایشگاه سگ در روز پنج شنبه 8 مارس و یکشنبه 11 مارس، به تازگی، از کسانی که قادر نخواهد بود تماشای نمایش را به صورت شخصی در مرکز نمایشگاه ملی در بیرمنگام قرار دهد تا بتواند به جریان مستقیم Live Crufts 2018 متصل شود. جریان YouTube Crufts در بالا امروز در ساعت 9:30 دقیقه با قهرمانی Agility ndash ndash Round 1 ndash پریدن مقالات مرتبط 2018 در تصاویر بهترین عکس ها o