2 فروردین 1397
صفحه اصلی

جمهوری که آن را بررسی می کند: تاریخ آمریکا در بهترین حالت است

 ریچارد وایت یک سابقه با شکوه بازسازی را نوشته است سریال ldquo تاریخ سیاسی دیپلماتیک و نظامی سیاسی اقتصادی سیاسی سیاسی و تاریخ نظامی را به یک روایت متداول و واضح نوشته شده است که به چه ناشر می گوید و این جلد که دوره ای از 1865 تا 1896 را پوشش می دهد متناسب با آن توصیف بیش از 941 صفحات از ترور لینکلن تا انتخاب McKinley نیز به مرگ از یک قاتل قاتل گلوله ریچارد سفید ما را در یک سفر جذاب است که نشان می دهد که چگونه جانشین لینکلن rsquo در کاخ سفید اندرو جانسون و کنگره کار